گاهی شیر اسیر چشمان آهو می‌شود

گاهی شیر اسیر چشمان آهو می‌شود